Voorwaarden Huurovereenkomst Kunstwerk

Artikel 1

Plaats
Huurder zal een of meerdere werken van de kunstenaar huren. Met als doel deze werken te plaatsen of op te hangen op het in dit artikel genoemde adres onder de in de volgende artikelen genoemde voorwaarden. De huurder zal de kunstwerken niet buiten deze locatie brengen zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar.


Artikel 2

Lijst van werken
De door de kunstenaar verhuurde kunstwerken/kunstwerk zijn voorzien van een nummer en/of titel en prijs. Deze gegevens staan samen met een omschrijving van het gebruikte materiaal op een door beide partijen ondertekende en aan deze overeenkomst gehechte lijst die onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.


Artikel 3

Eigendom
De werken zijn en blijven eigendom van de kunstenaar gedurende de gehele huurperiode. Wel heeft de huurder het recht om de kunstwerken/het kunstwerk te kopen gedurende of na de huurperiode. Indien de huurder van dit recht gebruik wil maken dient de huurder dit uiterlijk twee maanden voor afloop van de huurperiode kenbaar te maken en dienen beide partijen een koopovereenkomst kunstwerk te ondertekenen.


Artikel 4

Gebruik
De huurder mag de kunstwerken/kunstwerk niet verkopen, in bruikleen geven of doorverhuren of op welke wijze dan ook in bezit geven aan derden. De kunstwerken/kunstwerk mogen alleen en uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe zij bestemd zijn.


Artikel 5

Auteursrecht
De kunstenaar heeft als enige, ook na verkoop, het auteursrecht op zijn kunstwerk. Huurder mag op geen enkele wijze het kunstwerk of de kunstwerken reproduceren / laten reproduceren of openbaar maken op zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar.


Artikel 6

Vervoer
De kunstenaar zorgt er voor dat de werken gereed zijn voor vervoer naar de huurder en worden afgeleverd op het adres van de huurder. Voor aanvang en na afloop van deze overeenkomst draagt de kunstenaar de verantwoordelijkheid en de kosten voor vervoer en verpakking van de werken, inclusief een eventuele transportverzekering. De verhuurde werken worden uiterlijk binnen drie weken na afloop van de huurperiode op een nader af te spreken datum en tijdstip door of namens de kunstenaar opgehaald. De huurder zorgt er voor dat de betreffende werken op die datum klaar staan en kunnen worden opgehaald.


Artikel 7

Inrichting
De huurder zorgt in overleg met de kunstenaar voor de inrichting van de huurlocatie en is verantwoordelijk en indien van toepassing financieel verantwoordelijk voor de inrichting.


Artikel 8

Huurperiode
De minimale huurperiode is zes maanden. Na afloop van deze huurperiode wordt de huurperiode telkens stilzwijgend verlengd met zes maanden, tenzij de huurder uiterlijk 1 maand voor afloop van de huurperiode schriftelijk opzegt.


Artikel 9

Afrekening
De huurprijs voor de kunstwerken/het kunstwerk bedraagt 2% van de prijs van het kunstwerk per maand bij vooruitbetaling voldaan door automatische overschrijving op de volgende bankrekening: NL 37 INGB 0007 2157 66 t.n.v. A. Stel


Artikel 10

Verzekering
Meteen na aflevering op het huuradres controleren huurder en kunstenaar alle werken op beschadigingen. Eventuele beschadigingen worden aangetekend op de door beide partijen ondertekende huurlijst. Na deze controle, tot het moment dat de kunstenaar de werken weer in eigen beheer neemt, is de huurder verantwoordelijk voor de werken. De huurder dient de werken voldoende te verzekeren tegen diefstal, verlies en beschadiging. Elk werk is door de huurder verzekerd voor een bedrag dat gelijk is aan de volledige verkoopprijs. De huurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verborgen gebreken, constructiefouten of andere schade die aantoonbaar te wijten is aan de kunstenaar.


Artikel 11

Schade of vermissing
De huurder is volledig aansprakelijk voor schade en vermissing tot het moment dat de kunstenaar weer in het bezit is van zijn kunstwerk/kunstwerken. Ongeacht hoe de schade is ontstaan en ongeacht of deze schade door derden is toegebracht. De huurder dient in geval van schade de kunstenaar hiervan terstond op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren. Bij aansprakelijkheid door schade of vermissing geldt als waarde van het kunstwerk/de kunstwerken de bedragen zoals deze zijn vermeld op de aangehechte lijst.


Artikel 12

Tussentijdse beëindiging
De kunstenaar heeft het recht om deze huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en te ontbinden en de kunstwerken terstond terug te eisen in alle gevallen waarin
a. de huurder de verplichtingen op grond van deze overeenkomst of op grond van wet niet nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld;
b. de huurder in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de huurder en/of op
gehuurde kunstwerken die eigendom zijn van de kunstenaar;
d. de huurder komt te overlijden of de rechtspersoon die huurder is wordt ontbonden;
e. een kunstwerk of meerdere kunstwerken door verwijtbaar handelen van de huurder ernstig wordt beschadigd.

Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van een of meerdere hierboven genoemde redenen heeft de huurder geen recht op restitutie van de reeds betaalde huurvergoeding, onverminderd het recht van de kunstenaar op schadevergoeding. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar boven